Stichting Nierdonoren, samen delen

"Ik gaf een nier aan mijn zus"

Contact gegevens

Stichting nierdonatie-bij-Leven
Voorstraat 29, 3265 BT, Piershil
T 0186 692583
E info@nierdonorenvereniging.nl

RSIN 853387230
NL06RABO 0145250075Voorzitter
Wim M.J. Krijbolder
Breehees 9, 5051 DD Goirle
E krijbolderw@outlook.com

Secretariaat 
Willem F. Reijnierse, 
Voorstraat 29, 3265 BT Piershil. 
E wf.reijnierse@planet.nl

Penningmeester
Frans Kastelijn
Boschweg 113, 5481 ED Schijndel
E frans@syproprojektafbouw.nl ANBI-gegevens

De Stichting Nierdonatie-bij-Leven is een instelling die het algemene nut beoogt. (ANBI-instelling) Ons ANBI-nummer is 89729. In communicatie-uitingen en op internet treden wij ook naar buiten onder de naam Nierdonoren.nl. Onze doelstelling is het bevorderen van nierdonatie-bij-leven in de meest brede zin.
Op onze site nierdonoren.nl geven ervaringsdeskundigen algemene voorlichting (niet medisch) over wat het betekent een nier af te staan. Naast de klankbord-functie, willen we ook opkomen voor de belangen van donoren en verzamelen we informatie over ervaringen van nierdonoren. We streven er ook naar de screenings en operatiecapaciteit te verhogen en volgen kritisch ontwikkelingen als het gaat over nacontroles en onderzoek naar effecten op langere termijn. Steeds staan daarbij de belangen van donoren voor ons centraal.

Het Stichtingsbestuur vergadert 10 keer per jaar en keert zichzelf uitsluitend gemaakte onkosten uit zoals reis-onkosten.

Jaarrekening 2016

                                                       J A A R R E K E N I N G  2016

                                                                                    

                                                  v a n

 

                              STICHTING   NIERDONATIE-BIJ-LEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutaire vestigingsplaats:  Korendijk

 

 

 

                                                                                                  -2-

                                                                             Jaarrekening 2016

                                                                                                     Stichting  Nierdonatie-bij-leven

 

 

Balans per  31 december 2016

(Na verwerking resultaatbestemming)

                                                                        

                                                          31-12-2016                  31-12-2015

                                                        -------------------            ----------------------

ACTIVA

                                                                                                              

Materiéle vaste activa:

Computer                                                50                                   100

 

Vlottende activa:

Geldmiddelen                                     3.088                               3.422                              

                                                      -------------                        --------------

Totaal activa                                       3.138                              3.522

                                                      =======                         ========

 

PASSIVA

 

Eigen vermogen                                3.138                               3.522

                                                      =======                           =======

                                                                                               --- 3 ---

                                                          Stichting  Nierdonatie-bij-leven

 

Toelichting op de balans per 31 december 2016:

 

ACTIVA:   Computer:

                 Balans per 1 januari 2016                        100,00

                 Afschrijving 2016                                        50,00

                                                                                -------------

                                                                                                           50,00

                Geldmiddelen:                                                                                         

                 Rabo betaalrekening                                  441,93

                 Rabo spaarrekening                                2.646,54

                                                                               

                                                                                  -----------------                                                                        

                                                                                                                         3.088,47       

                                                                                                      ---------------

                 Totaal activa per 31 december  2016                            3.138,47                                                      

                                                                                                      ========

PASSIVA:

                  Eigen vermogen:

                  Saldo per 1 januari 2016                       3.521,99

                  Af:  resultaat  boekjaar 2016                -   383,52

                                                                             ----------------

                   Totaal passiva  per 31 december 2016                       3.138,47

                                                                                                     =========

 

                                                                                                             --- 4---

                                                                                            Stichting Nierdonatie-bij-leven                                   

Staat van baten en lasten 2016

                                                                                             

                                                              2016                            2015

                                                        ----------------               ---------------------

BATEN

                                                                                                           

Giften, subsidies en donaties                     0                               385

Rente spaarrekening                                  5                                 33

                                                          -----------                         -----------

Totaal                                                         5                               418

                                                          ======                          ======

LASTEN

Afschrijvingskosten                                   50                                100

Contributies / Abonnementen                   35                                  35

Kantoorkosten                                        125                                105

Reiskosten                                                  0                               113

Vergader-/representatiekosten                   0                                  61

Rente en bankkosten                              179                                172

Kosten Reclame-bureau/flyers                    0                               163

Overige kosten                                            0                            6.466

                                                            -----------                       ------------                           

Subtotaal                                                 389                             7.215

Resultaat (negatief)                         -       384                          -  6.797

                                                          ------------                          -----------

Totaal                                                           5                                418

                                                          =======                         =======